• You are here:
 • Home »

Điều khoản và điều kiện

Điều Khoản và Điều Kiện này có giá trị từ ngày 10/06/2019 và thay thế tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện trước đây.

This Terms and Conditions is effective from 10 June 2019 and replaces all the previous Regulations, Terms and Conditions.

Trong trường hợp có bất kỳ sai biệt nào giữa bản in ATC này và bản ATC được đăng tải trên website tại www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien, bản đăng tải trên website sẽ được ưu tiên áp dụng.

If there are any differences from the printed ATC and the online ATC uploaded on the website at www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien, the online version on the website shall prevail.

CÁC KHÁI NIỆM/DEFINITIONS

 • Môn học: Là một ngành học hoặc lĩnh vực học, ví dụ môn học Process hoặc môn học Piping.
  Course: Is a discipline or a field of study, for example Process or Piping.
 • Khóa học : Là chu kỳ học của từng môn học, ví dụ khóa Process Plant Design (PPD_SG01).
  Class: Is a learning cycle for each course, for example Process Plant Design (PPD_SG01).
 • Buổi học: Là đơn vị nhỏ nhất trong mỗi khóa/ lớp học, ví dụ khóa PPD có 08 buổi học, mỗi buổi học kéo dài từ 2.5 giờ đến 3 giờ.
  Session: Is the smallest unit in each class, each session takes place between 2.5 hours to 3 hours.
 • Lớp trưởng: Là nhân viên hoặc cộng tác viên của ANT ACADEMY có mặt trong suốt các buổi học để hỗ trợ giảng viên và học viên.
  Class monitor: Is an employee or freelancer of ANT ACADEMY who is present in all classroom sessions to support trainers and learners.
 • Giáo vụ: Là nhân viên của ANT ACADEMY, làm đầu mối liên lạc mọi thông tin về khoá học bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian, địa điểm, tài liệu, tốt nghiệp, và ANT (Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc diễn giải, xử lý kỷ luật theo ATC).
  Academic administrator: Is an employee of ANT ACADEMY, playing the role of the contact point for any information related to learning including but not limited to time, location, materials, graduation, and ATC (Including but not limited to elaboration, disciplinary action in accordance with ATC)
 • Chuyên viên tư vấn phát triển năng lực và sự nghiệp: Là nhân viên của ANT ACADEMY tư vấn về định hướng nghề nghiệp và khóa học, phối hợp cùng giáo vụ và các bộ phận khác của ANT ACADEMY trợ giúp học viên trong suốt quá trình học tập của học viên tại ANT ACADEMY.
  Competence & career consultant: Is an employee of ANT ACADEMY who provides career orientation and training information, coordinates with the academic administrator and other departments of ANT ACADEMY to assist learners throughout the learning experience at ANT ACADEMY.
 • Bản cứng ATC: Là bản in của ATC này.
  Hard copy of ATC: Is the print out version of this ATC.
 • Bản online ATC: Là bản ATC đăng tải tại website ANT ACADEMY tại www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien
  The online version of ATC: Is the version uploaded on the website of AIM ACADEMY at www.antdemy.edu.vn/dieu-khoan-dieu-kien.

I. Quy định về học phí, chiết khấu và thanh toán/Regulations on tuition fee, discount and payment

II. Quy định về ngày khai giảng và lịch học/Regulations on start date and class schedule

III. Quy định về kỷ luật học tập/Regulations on classroom rules

IV. Quy định về tốt nghiệp/Regulations on graduation

V. Quy định về tài liệu dành cho học viên/Regulations on materials for learners

VI. Quy định về việc học viên yêu cầu huỷ tham gia lớp học/Regulations on cancellation by learners

VII. Quy định về việc học viên yêu cầu chuyển lớp học của cùng môn học hoặc chuyển môn học/Regulations on class change or course change

VIII. Quy định về việc học viên vắng mặt/Regulations on absence

IX. Quy định về việc học bù/Regulations on make-up attendance

X.  Quy định về bảo mật thông tin/Regulations on information security

XI. Quy định về bản quyền, sự vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo ý tưởng/Regulations on copyright, copyright infringement, plagiarism

XII. Quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, ma túy, chất độc hại/Regulations on fire safety, prevention against drugs, hazardous materials